GDPR tájékoztató
2018. 05. 25.

-

2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet ( Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; „GDPR ” ), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, valamint a GDPR betartatásáért is felelős lesz.

A GDPR szerint a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak egyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

- az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Nyírtávhő Kft., mint Adatkezelő, tiszteletben tartja a fogyasztók, mint érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

http://www.nyirtavho.hu/getdoc.php?id=284Közadatkereső
TUV
TAM
AAA
Napelem
Ajánlott Cég
© 2018 nyirtavho.hu | adatkezelési tájékoztató
Vissza